Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

BÁO CÁO QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

DỊCH VỤ (CHÍNH SÁCH BẢO MẬT)

COMBAT-MARKET.COM

Quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân này (sau đây gọi là - Quy định) bao gồm các quy tắc cơ bản để xử lý, lưu trữ và chuyển dữ liệu cá nhân của người dùng trong Dịch vụ Internet combat-market.com

Quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân này đã được phát triển theo đúng Luật Liên bang của Liên bang Nga № 152-FZ “Về Dữ liệu Cá nhân”, cũng như các văn bản quy định khác quy định thủ tục xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm trên Internet thông qua Dịch vụ Internet.

 

1. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

 

Trong khuôn khổ của Quy định này, các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng theo nghĩa sau:

1.1. Dịch vụ Internet - một tập hợp phần mềm và phần cứng cho máy tính, cung cấp công bố cho công chúng xem thông tin và dữ liệu, được thống nhất bởi một mục đích chung, bằng các phương tiện kỹ thuật được sử dụng để giao tiếp giữa các máy tính trên Internet. Dịch vụ có sẵn cho Người dùng tại một địa chỉ email duy nhất hoặc chỉ định bằng thư. Dịch vụ trong Quy định này có nghĩa là Dịch vụ Internet được đặt trên Internet tại địa chỉ - https://combat-market.com

1.2 Quản trị Dịch vụ - đại diện của Dịch vụ được chủ sở hữu Dịch vụ ủy quyền để quản lý và kiểm soát Dịch vụ, đối với hoạt động của Dịch vụ trong khuôn khổ Quy định này, cũng như các tài liệu khác điều chỉnh mối quan hệ giữa Cơ quan quản lý Dịch vụ và Người dùng dịch vụ.

1.3. Người sử dụng dịch vụ - người sử dụng Dịch vụ độc quyền theo cách được quy định bởi Quy chế này và các tài liệu khác điều chỉnh mối quan hệ giữa Người dùng và Dịch vụ (Quản trị dịch vụ).

1.4 Đăng ký Dịch vụ - là quy trình nhập dữ liệu cá nhân của Người dùng vào một biểu mẫu đặc biệt trên các trang của Dịch vụ. Trong trường hợp này, Người dùng được đăng ký.

1.5. Dữ liệu cá nhân của người dùng - bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một người cụ thể hoặc có thể nhận dạng được (chủ thể của dữ liệu cá nhân) sử dụng Dịch vụ.

1.6. Xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng Dịch vụ - bất kỳ hành động nào (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động) được thực hiện bởi Quản trị dịch vụ bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi) , trích xuất, sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân của những người sử dụng Dịch vụ.

1.7. Cookie của Dịch vụ - một phần nhỏ dữ liệu được gửi bởi máy chủ Internet và được lưu trữ trên máy tính (bất kỳ thiết bị nào khác của Người dùng mà Dịch vụ được nhập vào) của Người dùng, mà máy khách web hoặc trình duyệt web gửi đến máy chủ Internet trong một yêu cầu HTTP mỗi lần cố gắng mở các trang của Dịch vụ.

1.8. Địa chỉ IP - là địa chỉ mạng duy nhất của một nút trong mạng máy tính được xây dựng bằng giao thức IP.

 

2. QUY ĐỊNH CHUNG

 

2.1. Các quy định của Quy chế này áp dụng cho bất kỳ thông tin nào (dữ liệu cá nhân) mà Ban quản trị Dịch vụ có thể biết được trong quá trình Người dùng sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả trong quá trình chuyển thủ tục đăng ký.

2.2. Việc sử dụng Dịch vụ (ở bất kỳ khối lượng, hình thức nào, v.v.) có nghĩa là sự đồng ý đầy đủ của Người dùng đó với các điều khoản của Quy định này và quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng đó trong quá trình cung cấp dịch vụ của Dịch vụ.

2.3. Bất kỳ hành động nào của Người dùng trong Dịch vụ đều được Cơ quan quản lý của Dịch vụ công nhận là dịch vụ thông tin.

2.4. Việc chấp nhận Tuyên bố về Quyền riêng tư này là việc sử dụng Dịch vụ và điền vào dữ liệu đăng ký.

2.5. Nếu Người dùng không đồng ý với các tiêu chuẩn trong Quy định này, anh ta có nghĩa vụ ngừng sử dụng Dịch vụ. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào của Người dùng có nghĩa là người đó hoàn toàn đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản của Quy định này.

2.6. Tuyên bố này chỉ áp dụng cho Dịch vụ. Ban quản lý Dịch vụ không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các tài nguyên Internet của các bên thứ ba mà Người dùng có thể nhấp vào các liên kết có sẵn trên các trang của Dịch vụ.

2.7. Cơ quan quản lý dịch vụ không xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp cho Cơ quan quản lý dịch vụ (tại thời điểm đăng ký), nhưng có quyền giám sát độ tin cậy của dữ liệu cá nhân đó.

2.8. Trong trường hợp một hoặc nhiều điều khoản của Quy chế này trở nên vô hiệu hoặc hóa ra không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều này không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng áp dụng của các điều khoản còn lại của Quy chế này.

2.9. Người dùng có trách nhiệm cá nhân kiểm tra Quy định này để biết các thay đổi trong đó. Cơ quan Quản lý Dịch vụ có toàn quyền thay đổi hoặc bổ sung Quy chế này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và sau đó. Cơ quan Quản lý Dịch vụ sẽ công bố những thay đổi và / hoặc bổ sung đó tại địa chỉ Dịch vụ spec-army.ru. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ, sau bất kỳ thay đổi nào như vậy, có nghĩa là Người dùng đó hoàn toàn đồng ý với những thay đổi và bổ sung đó.

2.10. Bằng cách đăng ký trên Dịch vụ, Người dùng đồng ý rằng:

- dữ liệu đăng ký (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) do anh ta tự nguyện chỉ ra;

- dữ liệu đăng ký (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) được chuyển giao cho Ban Quản trị Trang web để thực hiện các mục đích quy định trong Thỏa thuận này;

- dữ liệu đăng ký (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) là đúng và hiện tại tại thời điểm Đăng ký trong Dịch vụ;

- dữ liệu đăng ký (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) có thể được sử dụng bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ để quảng bá hàng hóa và dịch vụ bằng cách liên hệ trực tiếp với Người dùng bằng các kênh liên lạc (e-mail và sms-mail, cuộc gọi);

- dữ liệu đăng ký (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) của các bên thứ ba do Người dùng cung cấp cho Cơ quan quản lý dịch vụ được lấy một cách hợp pháp và được sự cho phép của những người đó.

 

3. ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP

 

3.1. Quy chế này quy định các nghĩa vụ của Cơ quan quản lý dịch vụ đối với việc không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng dịch vụ và thiết lập chế độ bảo vệ dữ liệu mà Người dùng cung cấp cho Cơ quan quản lý dịch vụ trong quá trình Người dùng sử dụng Dịch vụ, bao gồm trong quy trình thủ tục đăng ký của họ.

3.2. Quy định này đã được phát triển theo đúng Luật Liên bang của Liên bang Nga № 152-FZ “Về Dữ liệu Cá nhân” ngày 27 tháng 7 năm 2006, cũng như các văn bản quy định khác chi phối quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng trên Internet .

3.3. Dữ liệu cá nhân của Người dùng là đối tượng của Quy định này bao gồm:

3.3.1. Dữ liệu cá nhân bắt buộc mà Người dùng tự nguyện và cố ý cung cấp về bản thân khi đăng ký Dịch vụ, dữ liệu này chủ yếu cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ đối với Cơ quan quản lý dịch vụ.

3.3.2. Dữ liệu cá nhân tùy chọn mà Người dùng tự nguyện và cố ý cung cấp về bản thân khi đăng ký trên Dịch vụ và / hoặc khi sử dụng Dịch vụ.

3.3.3. Dữ liệu ẩn danh được Quản trị dịch vụ tự động thu được khi Người dùng ở bất kỳ trang nào của Dịch vụ bằng phần mềm được cài đặt trên thiết bị của Người dùng: địa chỉ IP, Cookie, thông tin về trình duyệt của Người dùng (hoặc chương trình khác mà Người dùng truy cập Dịch vụ), thời gian truy cập, địa chỉ của các trang được yêu cầu, v.v.

3.3.4. Cơ quan quản lý dịch vụ thu thập dữ liệu thống kê về địa chỉ IP của Người dùng. Thông tin này được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

3.4. Ban quản lý dịch vụ không chịu trách nhiệm về thông tin do Người dùng tự ý phổ biến dưới hình thức công khai.

3.5. Ban quản lý dịch vụ không chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bên thứ ba do Người dùng cung cấp cho Ban quản lý dịch vụ, bao gồm cả trách nhiệm về tính hợp pháp của việc Người dùng nhận dữ liệu cá nhân của bên thứ ba.

 

4. MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

4.1. Cơ quan quản lý dịch vụ có quyền sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Người dùng mà anh ta đã chuyển giao trong quá trình sử dụng Dịch vụ, cho các mục đích sau:

4.1.1. để xác định Người dùng đã đăng ký trong Dịch vụ, để cung cấp thêm cơ hội sử dụng chức năng của Dịch vụ;

4.1.2. có thể xác định vị trí của Người dùng nhằm đảm bảo an ninh, ngăn chặn hack và gian lận;

4.1.3. để cung cấp cho Người dùng tài liệu thông tin mô tả quy trình sử dụng Dịch vụ;

4.1.4. để hình thành phản hồi với Người dùng, qua đó Người dùng có cơ hội giao tiếp với Ban quản lý dịch vụ bằng cách gửi câu hỏi thông qua các kênh phản hồi đã hình thành;

4.1.5. cung cấp cho Người dùng các tài liệu quảng cáo của Dịch vụ thông qua các kênh liên lạc với sự cho phép bắt buộc của Người dùng;

4.1.6. để cung cấp cho Người dùng, thông qua các kênh phản hồi đã thiết lập, tin tức liên quan đến Dịch vụ và các bản cập nhật của Dịch vụ;

4.1.7. để tạo tài khoản Người dùng, qua đó Người dùng có cơ hội sử dụng chức năng của Dịch vụ;

4.1.8. cho việc sử dụng dữ liệu ẩn danh của Cục Quản lý Dịch vụ trong nghiên cứu thống kê;

4.1.9. để xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã truyền trước đó và kiểm tra mức độ liên quan của dữ liệu đó vào ngày xác minh đó;

4.1.10. cung cấp cho Người dùng sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết trong quá trình sử dụng chức năng của Dịch vụ;

4.1.11. nhận phản hồi từ Người dùng về hoạt động của Dịch vụ nhằm cải thiện hoạt động của Dịch vụ, các yếu tố của Dịch vụ, v.v.;

4.1.12. để cung cấp các dịch vụ để giao hàng hóa được đặt hàng thông qua Dịch vụ;

4.1.13. cung cấp các dịch vụ khác và thực hiện các nghĩa vụ khác do Cơ quan quản lý dịch vụ đảm nhận trong Quy định này và các hợp đồng (chào hàng công khai, thỏa thuận người dùng) để cung cấp dịch vụ thông qua Dịch vụ.

 

5. QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

5.1. Bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu cá nhân nào của Người dùng, mà anh ta đã chuyển cho Cơ quan quản lý dịch vụ trong quá trình sử dụng Dịch vụ, được thực hiện không giới hạn thời gian, bằng bất kỳ phương pháp nào được quy định trong Quy định này và pháp luật của Liên bang Nga có hoặc không sử dụng của các công cụ tự động hóa thích hợp.

5.2. Người dùng cân nhắc và đồng ý rằng Ban quản trị của Dịch vụ có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của Người dùng, đã được chuyển cho anh ta trong quá trình sử dụng Dịch vụ, cho các bên thứ ba để thực hiện các nghĩa vụ được đảm bảo trong khuôn khổ của mối quan hệ giữa các bên.

5.3. Người dùng cân nhắc và đồng ý rằng Ban quản lý Dịch vụ có thể chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đã được Người dùng chuyển cho người dùng trước đó trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trong các trường hợp được pháp luật Liên bang Nga quy định và trên cơ sở được quy định trong luật của Liên bang Nga cho các cơ quan có thẩm quyền cho các hành động đó.

5.4. Ban quản lý Dịch vụ cam kết, trong trường hợp mất mát và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng đã được Người dùng chuyển đến trong quá trình sử dụng Dịch vụ, sẽ thông báo cho Người dùng về việc này càng sớm càng tốt.

5.5. Các nghĩa vụ đối với việc bảo vệ, bảo vệ và ngăn chặn dữ liệu cá nhân được Người dùng chuyển giao trong quá trình sử dụng Dịch vụ do Ban quản lý dịch vụ thực hiện.

 

6. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 

6.1. Cơ quan quản lý dịch vụ cam kết thực hiện các hành động sau:

6.1.1. thực hiện các hành động để xử lý dữ liệu cá nhân được Người dùng truyền đi trong quá trình sử dụng Dịch vụ, theo đúng các điều khoản của Quy định này, các quy tắc của luật pháp Liên bang Nga, cũng như theo các văn bản khác điều chỉnh mối quan hệ giữa Người dùng và Cơ quan quản lý dịch vụ và được đăng trên các trang của Dịch vụ;

6.1.2. nỗ lực hết sức cần thiết để bảo vệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng đã được chuyển giao cho anh ta trong quá trình sử dụng Dịch vụ;

6.1.3. chặn tài khoản Người dùng tương ứng, trong trường hợp Người dùng đó liên hệ với Ban quản trị dịch vụ để thông báo về việc mất thông tin đăng nhập hoặc / và mật khẩu hoặc về việc hack tài khoản của Người dùng đó, cũng như trong các tình huống được cung cấp bởi Quy định này và / và luật pháp của Liên bang Nga;

6.1.4. sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng mà anh ta đã chuyển cho Cơ quan quản lý dịch vụ trong quá trình sử dụng Dịch vụ, độc quyền trong phạm vi và theo cách thức được quy định bởi Quy chế này.

6.2. Người dùng cam kết thực hiện các hành động sau:

6.2.1. cung cấp cho Cơ quan Quản lý Dịch vụ tất cả các thông tin đáng tin cậy cần thiết, bao gồm cả dữ liệu cá nhân cần thiết hoặc có thể được Cơ quan Quản lý Dịch vụ yêu cầu;

6.2.2. cung cấp cho Cơ quan quản lý dịch vụ thông tin, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, trong trường hợp họ thay đổi, để Cơ quan quản lý dịch vụ có thể thực hiện các nghĩa vụ do Quy định này áp đặt.

 

7. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC BÊN

 

7.1. Trong mọi trường hợp, Ban Quản trị Dịch vụ không chịu trách nhiệm về những tổn thất do việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

7.1.1. Dữ liệu cá nhân của Người dùng hoặc các bên thứ ba được công khai trước khi Cơ quan quản lý dịch vụ tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng.

7.1.2. Thông tin cá nhân được tiết lộ với sự cho phép của Người sử dụng.

7.1.3. Nhập dữ liệu của bên thứ ba vào Dịch vụ, dữ liệu không thuộc về họ.

7.1.4. Thông tin cá nhân đã được nhận từ bên thứ ba trước khi được Ban quản lý dịch vụ nhận được từ Người dùng.

 

8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

8.1. Trước khi ra tòa với yêu cầu tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa Người dùng và Cơ quan quản lý dịch vụ, bắt buộc phải gửi đề xuất bằng văn bản về việc tự nguyện giải quyết tranh chấp.

8.2. Người nhận khiếu nại trong vòng 30 (ba mươi) ngày dương lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn khiếu nại về kết quả xem xét khiếu nại.

8.3. Thư khiếu nại được các bên gửi bằng chuyển phát nhanh, hoặc bằng thư bảo đảm kèm theo biên lai gửi lại cho người nhận tại địa điểm của các bên.

8.4. Không được phép gửi thư khiếu nại của các bên theo những cách khác.

8.5. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được chuyển đến cơ quan tài phán tại địa điểm của Cơ quan quản lý dịch vụ.

 

9. LỰC LƯỢNG MAJEURE

 

9.1. Cơ quan quản lý dịch vụ và Người dùng được miễn trách nhiệm đối với việc không thực hiện đầy đủ hoặc một phần nghĩa vụ nếu việc không hoàn thành nghĩa vụ là kết quả của các hành động bất khả kháng, cụ thể là: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, đình công, chiến tranh, hành động của cơ quan công quyền hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của các Bên.

9.2. Bên không thực hiện được nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên kia nhưng chậm nhất là 5 (năm) ngày dương lịch, kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng.

 

10. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

 

10.1. Ban quản lý Dịch vụ có quyền bất kỳ lúc nào, có hoặc không có sự đồng ý của Người dùng, thực hiện các thay đổi đối với Quy định này, trong khi những thay đổi đó có hiệu lực kể từ thời điểm nó được đăng trên Dịch vụ, trừ khi được cung cấp bởi phiên bản mới của Quy chế.

10.2. Địa chỉ e-mail của Cơ quan Quản lý Dịch vụ để xem xét các yêu cầu của Người dùng được nêu trong chi tiết của Quy chế này.

10.3. Sự đồng ý của Người dùng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân có hiệu lực cho đến khi kết thúc việc sử dụng các dịch vụ do Cơ quan quản lý dịch vụ cung cấp thông qua chức năng của Dịch vụ.

Chuyển phát thư nhanh bằng đường hàng không

Đối với tất cả các đơn đặt hàng trên $5

Lợi nhuận dễ dàng trong 14 ngày

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

Bảo hành quốc tế

Được cung cấp tại quốc gia sử dụng

Kiểm tra an toàn 100%

PayPal / MasterCard / Visa

viTiếng Việt