PÕHIMÕISTED

Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes kavatseb e-poe veebilehel kaupa osta.

Registreeritud ostja-ostja, kes on müüjale esitanud isikliku teabe enda kohta (perekonnanimi, eesnimi, isanimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber), mida saab kasutada tellimuse esitamiseks mitu korda. See teave esitatakse tellimuse vormistamisel.

Müüja – kaupade müümine aadressil asuva veebipoe kaudu https://combat-market.com/shop/.

Veebipood - veebisait, kus iga ostja saab tutvuda esitatud toodete, nende kirjelduse ja hindadega, valida konkreetse toote, toodete makseviisi ja kohaletoimetamise viisi, esitada tellimuse.

Toode – e-poes müügiks pakutav ostu-müügiobjekt, asetades selle veebipoe vastavasse sektsiooni.

Tellimus - täidetud Ostja ostu- ja kohaletoimetamistaotlus veebipoest valitud Toodete määratud aadressile.

Artikkel - tootja määratud kauba tähistus.

ÜLDSÄTTED

Käesolevad kaupade müügitingimused veebipoes (edaspidi „Tingimused”) määravad kindlaks eraisikute või juriidiliste isikute, edaspidi „Ostja”, e -poe kaudu kaupade ostmise korra; ühisel mainimisel nimetatakse Müüjat ja Ostjat ka “Pooled” ja kumbki eraldi – “Osapool”.

Kumbki pool garanteerib teisele poolele, et tal on vajalik õigus ja teovõime, samuti kõik õigused ja volitused, mis on vajalikud ja piisavad müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Veebipoe kaudu tooteid tellides nõustub Ostja käesolevate Tingimustega.

Müüja jätab endale õiguse teha käesolevates Tingimustes muudatusi, millega seoses kohustub Ostja regulaarselt jälgima veebipoe veebilehel postitatud Tingimuste muudatusi.

Ostja nõustub käesolevate tingimustega tellimuse esitamisega.

REGISTREERIMINE ONLINE POES

Müüja ei vastuta Ostja registreerimisel esitatud andmete õigsuse ja õigsuse eest.

Ostja, kes registreerub veebipoes, saab individuaalse isikutuvastuse kasutajanime ja parooli esitamisega. Ostja individuaalne tuvastamine võimaldab vältida kolmandate isikute volitamata toiminguid Ostja nimel. Ostja poolt kasutajanime ja parooli üleandmine kolmandatele isikutele on keelatud, Ostja vastutab ainuisikuliselt kõigi võimalike negatiivsete tagajärgede eest kasutajanime ja parooli kolmandatele isikutele üleandmisel.

Registreerimisel või muul viisil veebipoe käsutusse antud isikuandmeid ei edastata kolmandatele organisatsioonidele ja isikutele ilma kasutajate loata, välja arvatud reklaamiteabe edastamise olukordades ja kui seda nõuab seadus või kohtulahend.

TELLIMUSE REGISTREERIMINE JA TÄITMINE

Ostja kinnitab tellimust vormistades, et on kursis e -poe kaudu Kauba müümise reeglitega, ning annab Müüjale Tellimuse vormistamiseks vajaliku teabe.

Müüja valmistab ette ja saadab tellitud Kauba pärast makse laekumist.

Kui Ostjal on Kauba omaduste ja omaduste kohta küsimusi, peab Ostja enne Tellimuse esitamist Müüjaga ühendust võtma, kasutades e-poe veebilehel avaldatud Müüja kontaktandmeid.

KAUPA EEST MAKSE

Hinnad veebipoes on märgitud ühe kaubaühiku kohta.

Saate tellida ainult neid kaupu, mille tellimisel on laos märgitud positiivne kogus.

Kauba eest tasumine Ostja poolt toimub selles valuutas, milles kauba hind oli tellimise ajal veebipoe veebisaidil märgitud.

Maksja peab olema Ostja ise. Kolmandate isikute makseid ei aktsepteerita. Maksmine on lubatud ainult ühel veebipoe veebisaidil tellimuse vormistamisel pakutavatest viisidest. Muid makseviise pole saadaval.

Müügileping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja maksab tellitud Kauba eest.

KOHALETOIMETAMINE

Müüja teeb kõik endast oleneva, et järgida vastavas Tellimuses märgitud tarnekuupäeva ja -kellaaega, kuid kohaletoimetamise viibimine on lubatud ettenägematute asjaolude tõttu, mis tekkisid Müüja süül.

Kauba juhusliku kaotsimineku või juhusliku kahjustamise oht läheb Ostjale üle Kauba üleandmise ajal ja Ostja lisab tellimuse kättetoimetamist kinnitavatele dokumentidele allkirja.

Pettuste vältimiseks tuleb ettemakstud Tellimuse kättetoimetamisel ostjal esitada isikut tõendav dokument.

KAUPA TAGASTAMINE

Kauba vahetamine ja tagastamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Kauba ümbervahetamise või tagastamise võimalus lepitakse kokku veebipoe kodulehel avaldatud telefoninumbril.

GARANTIID JA VASTUTUS

Müüja ei vastuta e-poest ostetud Kauba mittesihipärase kasutamise tagajärjel Ostjale tekitatud kahjude eest.

Müüja ei vastuta Ostja kahjude eest, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

isikuandmete ebaõige näitamine,
kolmandate isikute ebaseaduslikud toimingud.
Ostja vastutab ainuisikuliselt tema poolt veebipoes registreerimisel täpsustatud teabe õigsuse eest.

Pooled on vabastatud vastutusest oma kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui see oli tingitud vääramatu jõu asjaoludest, mis tekkisid pärast Tingimuste jõustumist erakorraliste sündmuste tagajärjel, mida Pooled ei saanud ette näha ega ära hoida. mõistlike meetmetega.

Muudel juhtudel, mida Tingimuste punktid ei näe ette, kohustuste täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, vastutavad Pooled vastavalt kehtivatele seadustele.

MUUD TINGIMUSED

Ostja ja Müüja vahelistele suhetele kehtivad kehtivate õigusaktide sätted.

Ostja garanteerib, et kõik käesolevate tingimuste tingimused on talle selged ja ta aktsepteerib neid täielikult.

Ostja positiivse tagasiside või pretensioonide korral peab ta võtma ühendust müüjaga e -poe veebisaidil näidatud e -posti aadressil.

Pooled püüavad lahendada kõik tekkinud vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele jõudmine on võimatu, suunatakse vaidlus vastavalt kehtivale õigusele kohtule.

Ühe osapoole kehtetus või mittejärgimine käesolevate tingimuste mis tahes sätte poolt ei too kaasa tingimuste ülejäänud sätete kehtetust.

Kui Ostja ei nõustu vähemalt ühe käesolevate Tingimuste sättega, ei ole tal õigust Veebipoodi kasutada.