ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Αγοραστής - φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σκοπεύει να αγοράσει αγαθά στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εγγεγραμμένος Αγοραστής-Αγοραστής που έχει παράσχει στον Πωλητή ατομικές πληροφορίες για τον εαυτό του (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση παραγγελίας πολλές φορές. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται κατά την παραγγελία.

Πωλητής - πώληση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση https://combat-market.com/shop/.

Ηλεκτρονικό κατάστημα - ένας διαδικτυακός τόπος όπου κάθε Αγοραστής μπορεί να εξοικειωθεί με τα Προϊόντα που παρουσιάζονται, την περιγραφή και τις τιμές τους για τα Προϊόντα, να επιλέξει ένα συγκεκριμένο Προϊόν, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης των Προϊόντων, να παραγγείλει.

Προϊόν - αντικείμενο αγοράς και πώλησης που παρουσιάζεται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα τοποθετώντας το στην κατάλληλη ενότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παραγγελία - ολοκληρωμένο αίτημα Αγοραστή για αγορά και παράδοση στην καθορισμένη διεύθυνση των Προϊόντων που έχουν επιλεγεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Άρθρο - η ονομασία των Αγαθών που εκχωρούνται από τον Κατασκευαστή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αυτοί οι όροι πώλησης αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «Όροι») καθορίζουν τη διαδικασία αγοράς αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφεξής καλούμενη «Αγοραστής». όταν αναφέρονται από κοινού, ο Πωλητής και ο Αγοραστής αναφέρονται επίσης ως "Μέρη" και το καθένα ξεχωριστά - "Κόμμα".

Κάθε μέρος εγγυάται στο άλλο μέρος ότι έχει το απαραίτητο δικαίωμα και νομική ικανότητα, καθώς και όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που είναι απαραίτητα και επαρκή για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Με την παραγγελία Προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Αγοραστής συμφωνεί με αυτούς τους Όρους.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες Όρους, σε σχέση με τους οποίους ο Αγοραστής αναλαμβάνει να παρακολουθεί τακτικά τις αλλαγές στους Όρους που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο Αγοραστής συμφωνεί με αυτούς τους Όρους με την παραγγελία.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ONLINE STORE

Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αγοραστή κατά την εγγραφή.

Ο αγοραστής που εγγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει ατομική ταυτότητα παρέχοντας ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Η ατομική ταυτοποίηση του Αγοραστή σας επιτρέπει να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες τρίτων για λογαριασμό του Αγοραστή. Απαγορεύεται η μεταφορά από τον Αγοραστή του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους, ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πιθανές αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση μεταφοράς της σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους.

Οι προσωπικές πληροφορίες που μεταφέρονται στη διάθεση του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά την εγγραφή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους οργανισμούς και πρόσωπα χωρίς την άδεια των χρηστών, εκτός από περιπτώσεις παράδοσης διαφημιστικών πληροφοριών και όταν απαιτείται από το νόμο ή τη δικαστική απόφαση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατά την παραγγελία, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι είναι εξοικειωμένος με τους κανόνες για την πώληση Αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παρέχει στον Πωλητή τις απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση μιας Παραγγελίας.

Ο Πωλητής ετοιμάζει και αποστέλλει τα παραγγελθέντα Αγαθά αφού λάβει την πληρωμή.

Εάν ο Αγοραστής έχει ερωτήσεις σχετικά με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των Αγαθών, πριν από την τοποθέτηση της Παραγγελίας, ο Αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πωλητή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Οι τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφέρονται για μία μονάδα αγαθών.

Μπορείτε να παραγγείλετε μόνο τα Αγαθά για τα οποία αναφέρεται μια θετική ποσότητα στην αποθήκη κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Η πληρωμή των Αγαθών από τον Αγοραστή γίνεται στο νόμισμα στο οποίο η τιμή των Αγαθών αναγραφόταν στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Ο πληρωτής πρέπει να είναι ο ίδιος ο Αγοραστής. Η πληρωμή από τρίτους δεν γίνεται δεκτή. Η πληρωμή επιτρέπεται μόνο με έναν από τους τρόπους που προσφέρονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά την παραγγελία. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι πληρωμής.

Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ο Αγοραστής πληρώνει για τα παραγγελθέντα Αγαθά.

ΔΙΑΝΟΜΗ

Ο Πωλητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθεί με την ημερομηνία και ώρα παράδοσης που καθορίζονται στη σχετική Παραγγελία, ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην παράδοση επιτρέπονται λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που συνέβησαν χωρίς υπαιτιότητα του Πωλητή.

Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή τυχαίας ζημιάς στα Αγαθά περνά στον Αγοραστή τη στιγμή που τα Αγαθά παραδίδονται σε αυτόν και ο Αγοραστής τοποθετεί μια υπογραφή στα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την παράδοση της Παραγγελίας.

Προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις απάτης, κατά την παράδοση μιας προπληρωμένης παραγγελίας, ο αγοραστής πρέπει να παρουσιάσει ένα έγγραφο ταυτότητας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ

Η ανταλλαγή και η επιστροφή των Αγαθών πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δυνατότητα ανταλλαγής ή επιστροφής αγαθών συμφωνείται με τον αριθμό τηλεφώνου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν στον Αγοραστή ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης των Αγαθών που αγοράστηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τις απώλειες του Αγοραστή που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα:

λανθασμένη ένδειξη προσωπικών δεδομένων,
παράνομες ενέργειες τρίτων.
Ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που καθορίζονται από αυτόν κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη απαλλάσσονται από την ευθύνη για πλήρη ή μερική παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, εάν η παράλειψη αυτή ήταν συνέπεια περιστάσεων ανωτέρας βίας που προέκυψαν μετά την έναρξη ισχύος των Όρων, ως αποτέλεσμα έκτακτων γεγονότων που τα μέρη δεν μπορούσαν να προβλέψουν και να αποτρέψουν με λογικά μέτρα.

Σε άλλες περιπτώσεις, που δεν προβλέπονται σε ρήτρες των Όρων, παράβαση ή αθέμιτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, τα Μέρη ευθύνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ισχύουν για τη σχέση μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή.

Ο Αγοραστής εγγυάται ότι όλοι οι όροι των παρόντων Όρων είναι σαφείς σε αυτόν και τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση θετικής ανατροφοδότησης ή αξιώσεων από τον Αγοραστή, πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν όλες τις διαφορές που προκύπτουν μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν είναι αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία, η διαφορά παραπέμπεται στο δικαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ακυρότητα ή η μη συμμόρφωση ενός από τα Μέρη σε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων δεν συνεπάγεται την ακυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων.

Εάν ο Αγοραστής δεν συμφωνεί με τουλάχιστον μία από τις διατάξεις των παρόντων Όρων, δεν έχει το δικαίωμα χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.