ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 437 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής ο Αστικός Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας), αυτό το έγγραφο είναι μια προσφορά που απευθύνεται σε απεριόριστο αριθμό ατόμων για τη σύναψη συμφωνίας λιανικής πώλησης εμπορευμάτων με εξ αποστάσεως μέσα.

Ο Αγοραστής είναι εξοικειωμένος με αυτήν την προσφορά δημοσιεύοντας την τρέχουσα έκδοση αυτής της προσφοράς στον Ιστότοπο στη διεύθυνση: https://combat-market.com/contract-offer.

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο αυτής της Προσφοράς και εάν δεν συμφωνείτε με καμία από τις ρήτρες της, καλείστε να αποφύγετε τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Πωλητής.

Η συμφωνία θεωρείται ότι έχει συναφθεί με τους όρους της παρούσας Προσφοράς από τη στιγμή που ο Πωλητής λαμβάνει ένα μήνυμα σχετικά με την πρόθεση του Αγοραστή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Πωλητή για την αγορά των Αγαθών (Αποδοχή).

Πλήρης και άνευ όρων αποδοχή (Αποδοχή) των όρων της Συμφωνίας θεωρείται η υλοποίηση από τον Αγοραστή οριστικών ενεργειών – η τοποθέτηση παραγγελίας για τα αγαθά στον Ιστότοπο και, εάν ο Αγοραστής επιλέξει τους όρους προπληρωμής, πληρωμή για την παραγγελία σύμφωνα με την ενότητα 4.3. Του συμβολαίου.

Αυτή η προσφορά περιλαμβάνει όλους τους όρους της συμφωνίας λιανικής πώλησης και αγοράς που αντιστοιχούν σε:

– τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (μέρη 1 και 2).

– Νόμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών» της 07.02.1992 №. 2300-I;

– Ομοσπονδιακός νόμος «Περί Προσωπικών Δεδομένων» της 27ης Ιουλίου 2006 №. 152-FZ;

– Ομοσπονδιακός νόμος «Περί Πληροφοριών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Προστασίας Πληροφοριών» της 27ης Ιουλίου 2006 №. 149-FZ;

– Κανόνες για την πώληση αγαθών με απομακρυσμένη μέθοδο, που εγκρίθηκαν με Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 №. 612.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

"Προσφορά" – δημόσια πρόταση του Πωλητή, που απευθύνεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (πολίτη), για τη σύναψη συμφωνίας αγοραπωλησίας (εφεξής η «συμφωνία») μαζί του με τους όρους που αναφέρονται στην προσφορά.

"Αποδοχή" – πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή της Προσφοράς, μέσω της υλοποίησης των ενεργειών που ορίζονται στο προοίμιο της παρούσας Προσφοράς.

«Συμφωνία αγοράς και πώλησης» – συμφωνία που έχει συνάψει ο Πωλητής με τον Αγοραστή κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον Αγοραστή της Αποδοχής για τους όρους της παρούσας Προσφοράς.

"Σειρά" – παραγγελία του Αγοραστή προς τον Πωλητή, που εκδίδεται στον Ιστότοπο, η οποία περιέχει πληροφορίες που έχουν συμφωνηθεί από τα δύο μέρη για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των Αγαθών, καθώς και για τον τόπο παράδοσης. Κάθε Παραγγελία έχει τον δικό της μοναδικό αριθμό που εκχωρείται από τον Πωλητή κατά την παραλαβή της Παραγγελίας.

"Κατάλογος" – ένα τμήμα του ιστότοπου που περιλαμβάνει δείγματα φωτογραφιών, περιγραφές των Αγαθών, καθώς και την τιμή των Αγαθών.

"Αγοραστής" – ένα φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να συνάψει συμφωνία λιανικής πώλησης και αγοράς με τον Πωλητή σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν την προσφορά ή που έχει ήδη συνάψει μια τέτοια συμφωνία.

"Πωλητής" – Ρωσική στρατιωτική αγορά που πουλά τα αγαθά, πληροφορίες για την οποία δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.

"Χειριστής" – υπάλληλος του Πωλητή που βρίσκεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στον Ιστότοπο του Πωλητή και παρέχει στον Αγοραστή πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την τοποθέτηση παραγγελίας, τη μεταφορά αγαθών, την επιστροφή αγαθών.

"Ιστοσελίδα" – ο ιστότοπος του πωλητή που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://combat-market.com.

"Εμπορεύματα" – πράγματα, πληροφορίες για τα οποία βρίσκονται στον ιστότοπο του Πωλητή, που υποδεικνύονται από τον Αγοραστή στο μήνυμα πρόθεσης αγοράς των αγαθών, που απευθύνεται στον Πωλητή με τον τρόπο που καθορίζεται από την παρούσα προσφορά.

“Καλής ποιότητας προϊόν” – προϊόν κατάλληλο για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται συνήθως αυτό το είδος προϊόντος.

 

1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 

1.1. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να μεταβιβάσει στον Αγοραστή τα αγαθά που καθορίζονται από τον Αγοραστή στην παραγγελία σε τιμή σύμφωνα με τον Κατάλογο του Πωλητή και ο Αγοραστής αναλαμβάνει να αποδεχθεί τα αγαθά σύμφωνα με τους όρους αυτής της προσφοράς και να πληρώσει ένα ορισμένο χρηματικό ποσό για αυτό (η τιμή των αγαθών).

 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

2.1. Πριν από την παραγγελία, ο Αγοραστής πρέπει να μελετήσει το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων.

2.2. Ο Αγοραστής τοποθετεί μια παραγγελία για τα αγαθά στον Ιστότοπο επιλέγοντας το κατάλληλο προϊόν, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Αγορά» και, εάν ο Αγοραστής επιλέξει τους όρους για την προπληρωμή της παραγγελίας, πληρωμή για τα αγαθά σύμφωνα με την ρήτρα 4.3. Του συμβολαίου.

2.3. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο Αγοραστής δεσμεύεται να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για τον εαυτό του, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης:

- Επίθετο όνομα;

- Ταχυδρομική διεύθυνση;

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail);

- Αριθμός επαφής.

2.4. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται κατά την υποβολή μιας παραγγελίας. Παράλειψη παροχής (ελλιπής υποβολή) στον Πωλητή των πληροφοριών που καθορίζονται στο cl.

2.3. Της Συμφωνίας, συνεπάγεται την αναγνώριση της παραγγελίας ως ανεκπλήρωτης.

2.5. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παραγγελία προσθέτοντας και (ή) διαγράφοντας τα επιλεγμένα προϊόντα ή να ακυρώσει την παραγγελία ανά πάσα στιγμή, μέχρι να επιβεβαιωθεί από τον χειριστή.

2.6. Μετά την τοποθέτηση παραγγελίας στον Ιστότοπο του Πωλητή, ο χειριστής υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον Αγοραστή για να διευκρινίσει (επιβεβαιώσει) τους όρους της συμφωνίας σχετικά με το όνομα, το μοντέλο, το εμπορικό σήμα, την ποσότητα, τον χρόνο παράδοσης και τη διαδικασία πληρωμής για τα αγαθά.

2.7. Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι οι όροι για τη διαθεσιμότητα, την ποσότητα, την ποικιλία των προϊόντων που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που ίσχυαν κατά τη στιγμή της παραγγελίας του Αγοραστή.

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

3.1. Η περίοδος κατά την οποία ο Πωλητής αναλαμβάνει να εκπληρώσει την παραγγελία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων εμπορευμάτων στην αποθήκη, τον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία της παραγγελίας και δεν υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την παραγγελία σε συντομότερο χρονικό διάστημα, για το οποίο υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Αγοραστή μέσω του παρεχόμενου αριθμού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον Αγοραστή ξεχωριστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την ποσότητα των παραγγελθέντων αγαθών.

Σε περίπτωση απουσίας μέρους των παραγγελθέντων αγαθών στην αποθήκη, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει τα συγκεκριμένα εμπορεύματα από την παραγγελία του Αγοραστή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τον Αγοραστή για την αλλαγή της ονομασίας ή/και της ποσότητας των παραγγελθέντων αγαθών μέσω του παρεχόμενου αριθμού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail.

3.2. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη κατά τη στιγμή της μεταφοράς των αγαθών στον Αγοραστή.

3.3. Εάν ο Αγοραστής παρέχει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την ακατάλληλη εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας ειδοποίησης του Αγοραστή σχετικά με την αλλαγή του χρόνου εκτέλεσης και της πληρότητας της παραγγελίας). Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν υπάρξει επικοινωνία με τον Αγοραστή για 2 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.

 

4. ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

4.1. Πληροφορίες σχετικά με την τιμή για κάθε είδος του προϊόντος εμφανίζονται στον Ιστότοπο του Πωλητή.

4.2. Οι τιμές για οποιαδήποτε είδη αγαθών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να αλλάξουν μονομερώς από τον Πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή των αγαθών που εκδίδεται και πληρώνεται από τον Αγοραστή δεν υπόκειται σε αλλαγές.

4.3. Η διαδικασία και οι όροι πληρωμής για τα αγαθά καθορίζονται στην ενότητα «Πληρωμή και παράδοση» στον ιστότοπο του Πωλητή.
Η επιλογή και η χρήση του τρόπου πληρωμής από αυτούς που προσφέρει ο Πωλητής στον Ιστότοπο γίνεται από τον Αγοραστή κατά την αποκλειστική του κρίση.

4.4. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ανοίξει τη συσκευασία των εμπορευμάτων μόνο μετά την πλήρη εξόφληση.

 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

5.1. Οι τρόποι παράδοσης των αγαθών αναφέρονται στην ενότητα «Πληρωμή και παράδοση» στον ιστότοπο του Πωλητή.

Ο αγοραστής υποχρεούται να διευκρινίσει τον κατά προσέγγιση χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων με τον χειριστή.

5.2. Εάν είναι αδύνατο να γνωστοποιηθεί η ώρα μεταφοράς των αγαθών στον Αγοραστή για λόγους που δεν ελέγχουν τον Πωλητή (για παράδειγμα, εάν ο Αγοραστής κάνει λάθη κατά τον καθορισμό των στοιχείων επικοινωνίας), ο Πωλητής δεν θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τους όρους του αυτή η συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία με τον Αγοραστή εντός 2 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.

5.3. Ταυτόχρονα με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον Αγοραστή, μεταβιβάζονται όλα τα αξεσουάρ και η τεκμηρίωση για αυτό.

5.4. Κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων, ο Αγοραστής υποχρεούται να το επιθεωρήσει και να υποδείξει στον υπάλληλο του Πωλητή ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τα ελαττώματα που ενδέχεται να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής εξέτασης. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης του Αγοραστή να αποδεχτεί τα αγαθά και η απουσία ελαττωμάτων στα μεταβιβαζόμενα αγαθά, τα οποία μπορεί να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια εξωτερικής εξέτασης, επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του Αγοραστή στο έγγραφο που επιβεβαιώνει τη μεταφορά των αγαθών.

5.5. Εάν τα αγαθά δεν παραδόθηκαν στον Αγοραστή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον χειριστή, ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον Πωλητή γραπτώς μέσω e-mail: info@combat-market.com.

Η απουσία ειδοποίησης από τον Αγοραστή σχετικά με την παραβίαση από τον Πωλητή των όρων της Συμφωνίας για τη μεταφορά αγαθών, που δηλώνεται εντός 30 ημερών, στερεί από τον Αγοραστή το δικαίωμα να αναφερθεί στην παρουσία αυτών των γεγονότων στο μέλλον.

5.6. Σε περίπτωση που η παράδοση των αγαθών έγινε με τους όρους που καθορίζονται από τα μέρη, αλλά τα αγαθά δεν μεταβιβάστηκαν στον Αγοραστή με υπαιτιότητά του, η μεταγενέστερη παράδοση πραγματοποιείται με νέους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τον Πωλητή, με την επιφύλαξη της συμφωνίας του Αγοραστή. -πληρωμή του κόστους των υπηρεσιών για την παράδοση των αγαθών.

Σε αυτή την περίπτωση, εάν τα εμπορεύματα δεν παραδοθούν εκ νέου στον Αγοραστή με υπαιτιότητά του, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, τα χρήματα που έλαβε ο Πωλητής από τον Αγοραστή λόγω της τιμής της παραγγελίας δεν επιστρέφονται.

5.7. Η κυριότητα των αγαθών, καθώς και ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημιάς, περιέρχεται στον Αγοραστή από τη στιγμή που ο Αγοραστής παραλαμβάνει τα αγαθά.

 

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

6.1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τα παραγγελθέντα αγαθά ανά πάσα στιγμή πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας και μετά τη μεταφορά των αγαθών – εντός 7 ημερολογιακών ημερών. Τα εμπορεύματα, στην περιγραφή των οποίων αναφέρεται «από την αποθήκευση, δεν επιστρέφονται», δεν υπόκεινται σε επιστροφή.
Η επιστροφή ενός προϊόντος καλής ποιότητας είναι δυνατή εάν διατηρηθούν η παρουσίασή του, οι καταναλωτικές ιδιότητες, καθώς και ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει το γεγονός και τους όρους αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος. Η επιστροφή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται στην τοποθεσία του Πωλητή.
Ο Αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ένα επί πληρωμή προϊόν καλής ποιότητας, με ατομικά καθορισμένες ιδιότητες, εάν το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον Αγοραστή που το αγοράζει.

Εάν ο Αγοραστής αρνηθεί να αγοράσει αγαθά καλής ποιότητας, ο Πωλητής πρέπει να του επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο Αγοραστής για τα αγαθά, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που ο Αγοραστής υποβάλλει το αντίστοιχο αίτημα.

Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα παράδοσης των αγαθών (κατά την ανταλλαγή ή την επιστροφή αγαθών) βαρύνουν τον Αγοραστή στον Πωλητή. Τα έξοδα παράδοσης δεν επιστρέφονται από τον πωλητή.
Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται από τον πωλητή με μεταφορά χρημάτων στην τράπεζα του Αγοραστή ή σε άλλο λογαριασμό που καθορίζεται από τον Αγοραστή.

6.2. Εάν τα αγαθά μεταβιβαστούν στον Αγοραστή κατά παράβαση των όρων της σύμβασης σχετικά με την ποσότητα, την ποικιλία, την ποιότητα, την πληρότητα, τη συσκευασία και (ή) τη συσκευασία των αγαθών, ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Πωλητή μέσω e-mail. : info@combat-market.com σχετικά με αυτές τις παραβιάσεις το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. και να επισυνάψετε φωτογραφίες των εμπορευμάτων και της συσκευασίας τους, καθώς και έγγραφα που επιβεβαιώνουν την παραλαβή των Αγαθών.

Σε περίπτωση παράβασης από τον Αγοραστή της ρήτρας 6.2. Από τη Συμφωνία, ο Αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα περαιτέρω αναφοράς στην παρουσία αυτών των γεγονότων.

6.3. Εάν ο Αγοραστής πιστεύει ότι τα εμπορεύματα ανεπαρκούς ποιότητας μεταβιβάστηκαν σε αυτόν, υποχρεούται να μεταβιβάσει τα αγαθά στον Πωλητή το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή της παραλαβής των εμπορευμάτων προκειμένου να ελέγξει την ποιότητα των αγαθών.

6.4. Οι αξιώσεις του Αγοραστή, που δηλώνονται εν όψει της μεταφοράς αγαθών ανεπαρκούς ποιότητας σε αυτόν, υπόκεινται σε εξέταση από τον Πωλητή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του αντίστοιχου αιτήματος.

 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 

7.1. Κατά τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή, ο Πωλητής καθοδηγείται από τις διατάξεις του Ομοσπονδιακού Νόμου «Περί Προσωπικών Δεδομένων» της 27ης Ιουλίου 2006 №. 152-FZ και την Πολιτική Απορρήτου των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών του Ιστότοπου.

7.2. Ο Πωλητής λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή και σέβεται τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

7.3. Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας και η παροχή των προσωπικών του δεδομένων από τον Αγοραστή εκφράζει τη συγκατάθεση του Αγοραστή για την επεξεργασία τους (η έννοια της "επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων" - σύμφωνα με την ρήτρα 3 του άρθρου 3 του ομοσπονδιακού νόμου 152 "Περί Προσωπικών Δεδομένων").

7.4. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται για την εκπλήρωση της σύμβασης (παραγγελία του Αγοραστή), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η συγκατάθεση δίνεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή, ο Αγοραστής ειδοποιεί τον Πωλητή εγγράφως ή μέσω e-mail. Μετά τη λήψη αυτής της ειδοποίησης από τον Πωλητή, η παροχή υπηρεσιών στον Αγοραστή μέσω του ιστότοπου τερματίζεται.

 

8. ESΗΦΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

8.1. Όλες οι διαφορές και διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ τους.

8.2. Εάν είναι αδύνατη η επίλυση διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων, υπόκεινται σε εξέταση στο δικαστήριο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την υποχρεωτική υποβολή γραπτής αξίωσης, για την εξέταση της οποίας διατίθενται 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες.

 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

9.1. Η προσφορά τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της στον Ιστότοπο στη διεύθυνση: https://combat-market.com/contract-offer/ και ισχύει μέχρι την απόσυρση της προσφοράς από τον Πωλητή.

9.2. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τους όρους της προσφοράς και (ή) να αποσύρει την προσφορά μονομερώς χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον Αγοραστή. Εάν ο Πωλητής κάνει αλλαγές στην προσφορά, αυτές οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που το τροποποιημένο κείμενο της προσφοράς δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://combat-market.com/contract-offer/.

Εάν ο Πωλητής αλλάξει την τιμή των αγαθών στον Κατάλογο, αυτές οι αλλαγές δεν ισχύουν για παραγγελίες που έγιναν και πληρώθηκαν νωρίτερα από τον Αγοραστή.