ZÁKLADNÍ DEFINICE

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží na webových stránkách internetového obchodu.

Registrovaný kupující-kupující, který poskytl prodávajícímu individuální informace o sobě (příjmení, jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo), které lze použít k zadání objednávky mnohokrát. Tyto informace jsou poskytovány při zadávání objednávky.

Prodávající - prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://combat-market.com/shop/.

Internetový obchod - internetová stránka, kde se každý kupující může seznámit s prezentovanými produkty, jejich popisem a cenami za produkty, vybrat konkrétní produkt, způsob platby a dodání produktů, zadat objednávku.

Produkt - předmět nákupu a prodeje nabízený k prodeji v internetovém obchodě umístěním do příslušné sekce internetového obchodu.

Objednávka - vyplněný požadavek Kupujícího na nákup a dodání na uvedenou adresu Produktů vybraných v internetovém obchodě.

Článek - označení zboží přidělené výrobcem.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky prodeje zboží v internetovém obchodě (dále jen „podmínky“) určují postup při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu fyzickými nebo právnickými osobami, dále jen „kupující“; pokud jsou společně uvedeny, jsou Prodávající a Kupující označováni také jako „Strany“ a každá samostatně - „Strana“.

Každá strana zaručuje druhé straně, že má nezbytná práva a způsobilost k právním úkonům, jakož i veškerá práva a pravomoci nezbytné a dostatečné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Objednáním produktů prostřednictvím internetového obchodu kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Podmínek, v souvislosti s nimiž se Kupující zavazuje pravidelně sledovat změny Podmínek zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s těmito podmínkami.

REGISTRACE V ONLINE OBCHODĚ

Prodávající neodpovídá za správnost a správnost údajů poskytnutých kupujícím při registraci.

Kupující, který se zaregistruje v internetovém obchodě, obdrží individuální identifikaci zadáním uživatelského jména a hesla. Individuální identifikace kupujícího vám umožňuje vyhnout se neoprávněným jednáním třetích stran jménem kupujícího. Přenos přihlašovacího jména a hesla kupujícím třetím stranám je zakázán, za veškeré možné negativní důsledky v případě přenosu přihlašovacího jména a hesla na třetí strany odpovídá výhradně kupující.

Osobní údaje přenesené k dispozici online obchodu během registrace nebo jakýmkoli jiným způsobem nebudou bez svolení uživatelů předávány třetím organizacím a osobám, s výjimkou případů doručení reklamních informací a pokud to vyžaduje zákon nebo rozhodnutí soudu.

REGISTRACE A VÝKON OBJEDNÁVKY

Kupující při zadávání objednávky potvrzuje, že se seznámil s pravidly prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu, a poskytuje prodávajícímu informace nezbytné k provedení objednávky.

Prodávající připraví a odešle objednané Zboží po obdržení platby.

Pokud má kupující jakékoli dotazy týkající se vlastností a vlastností zboží, musí před zadáním objednávky kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu.

PLATBA ZA ZBOŽÍ

Ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny za jednu jednotku zboží.

Můžete si objednat pouze Zboží, u kterého je v době objednávky uvedeno kladné množství ve skladu.

Platba za zboží kupujícím probíhá v měně, ve které byla cena zboží uvedena na webových stránkách internetového obchodu v době objednání.

Plátcem musí být sám Kupující. Platba od třetích stran není přijímána. Platba je povolena pouze jedním ze způsobů nabízených na webových stránkách internetového obchodu při zadávání objednávky. Žádné jiné platební metody nejsou k dispozici.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou od okamžiku, kdy kupující zaplatí za objednané zboží.

DODÁVKA

Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby dodržel datum a čas dodání uvedené v příslušné objednávce, nicméně zpoždění dodávky je povoleno z důvodu nepředvídaných okolností, které nastaly bez zavinění prodávajícího.

Riziko nahodilé ztráty nebo nahodilého poškození Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy mu je zboží předáno a Kupující připojí podpis do dokladů potvrzujících doručení Objednávky.

Aby se zabránilo podvodům, musí kupující při doručování předplacené objednávky předložit doklad totožnosti.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Výměna a vrácení Zboží probíhá v souladu s aktuální legislativou.

Možnost výměny nebo vrácení zboží je dohodnuta telefonním číslem zveřejněným na webových stránkách internetového obchodu.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

Prodávající neodpovídá za škody způsobené kupujícímu v důsledku nesprávného použití zboží zakoupeného v internetovém obchodě.

Prodávající neodpovídá za ztráty kupujícího vzniklé v důsledku:

nesprávné uvedení osobních údajů,
protiprávní jednání třetích stran.
Kupující je výhradně odpovědný za správnost údajů, které uvedl při registraci v internetovém obchodě.

Strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za úplné nebo částečné neplnění svých povinností, pokud takové selhání bylo důsledkem okolností vyšší moci, které nastaly po vstupu podmínek v platnost, v důsledku mimořádných událostí, které strany nemohly předvídat a kterým bylo možné zabránit rozumnými opatřeními.

V ostatních případech, není -li to stanoveno v ustanoveních Podmínek, při nesplnění nebo nesprávném plnění svých povinností nesou Strany odpovědnost v souladu s platnými právními předpisy.

JINÉ PODMÍNKY

Na vztah mezi kupujícím a prodávajícím se vztahují ustanovení současné legislativy.

Kupující zaručuje, že mu jsou všechny podmínky těchto Podmínek jasné, a že je v celém rozsahu přijímá.

V případě jakékoli pozitivní zpětné vazby nebo stížností kupujícího musí kupující kontaktovat prodávajícího na e -mailové adrese uvedené na webových stránkách internetového obchodu.

Strany se pokusí vyřešit všechny vzniklé spory vyjednáváním. Pokud není možné dosáhnout dohody, bude spor předložen soudu v souladu s platnými právními předpisy.

Neplatnost nebo nedodržení kteréhokoli ze Smluvních stran jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek neznamená neplatnost zbývajících ustanovení Podmínek.

Pokud kupující nesouhlasí alespoň s jedním z ustanovení těchto obchodních podmínek, nemá právo používat internetový obchod.